Optio-oikeudet

Varsinaisen 20.3.2018 pidetyn yhtiökokouksen hyväksyttyä hallituksen ehdotuksen maksuttomasta 15.958.812 osakkeen annista (split) päätti hallitus optio-ohjelman 2015 ehtojen mukaisesti seuraavista muutoksista vuoden 2015 optio-ohjelmaan, jotka tulevat voimaan maksuttomassa osakeannissa annettujen osakkeiden tultua rekisteröidyksi kaupparekisteriin 22.3.2018:

Muutetaan A-, B- ja C-optio-oikeuksien osakemerkintähinta vastaamaan jakosuhdetta siten, että yhtiökokouksen 8.6.2020 päättämän osingonjaon jälkeen

  • A-optio-oikeudella osakemerkintähinta on 7,95 euroa;
  • B-optio-oikeudella osakemerkintähinta on 9,84 euroa; ja 
  • C-optio-oikeudella osakemerkintähinta on 12,48 euroa
  • muutetaan A-, B- ja C-optio-oikeuksien nojalla merkittäviä osakemääriä niin, että yhdellä optio-oikeudella voi merkitä kolme osaketta
  • optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson päättymisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen, joiden täsmäytyspäivä on 22.3.2018 tai aikaisemmin, osalta kolmasosalla (1/3) niiden määrästä
  • merkitään, että optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden määrä voi nousta enintään 450.000 uudella osakkeella

Edellä tarkoitetut muutokset tulevat voimaan maksuttomassa osakeannissa annettujen osakkeiden tultua rekisteröidyksi kaupparekisteriin, eli 22.3.2018.

Revenio Group Oyj:n hallitus on 10.8.2015 päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2015 päättämien osakeantivaltuuksien nojalla uudesta optiojärjestelmästä, johon kuuluu enintään 150.000 optio-oikeutta. Yksi optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään kolme osaketta. Optio-oikeudet jaetaan hallituksen päättämällä tavalla Revenio-konsernin palveluksessa oleville tai palvelukseen otettaville avainhenkilöille.

Optio-oikeuksista 50.000 kappaletta merkitään kirjaimella A, 50.000 kappaletta kirjaimella B ja 50.000 kappaletta kirjaimella C. Hallituksella on oikeus muuntaa yhtiön hallussa olevia optio-oikeuksia optiolajista toiseen.

Osakkeiden merkintäaika on:

  • optio-oikeudella A 31.5.2017-31.5.2019
  • optio-oikeudella B 31.5.2018-31.5.2020
  • optio-oikeudella C 31.5.2019-31.5.2021

Optio-oikeudet jaetaan hallituksen päättämällä tavalla Revenio-konsernin palveluksessa oleville tai palvelukseen otettaville avainhenkilöille. Tytäryhtiölle annetaan optio-oikeuksia siltä osin, kun niitä ei jaeta konsernin henkilöstölle. Hallitus voi päättää optio-oikeuksia koskevista erityisistä lisäehdoista optio-oikeuksien jakamisen yhteydessä. Hallitus päättää tytäryhtiölle annettavien ja tytäryhtiölle myöhemmin palautuneiden optio-oikeuksien uudelleen jakamisesta.

 

2015 A

Vuoden 2015 optio-ohjelman A -sarjan optio-oikeuksia on yhteensä 50.000 kappaletta, joista kukin oikeuttaa yhteen (1) Revenio Group Oyj:n osakkeeseen. A-sarjan optio-oikeuksista 14.000 kappaletta on Revenio Group Oyj:n tytäryhtiön Done Medical Oy:n hallussa.

Tämänhetkinen osakkeen merkintähinta A -sarjan optio-oikeuksilla on 7,95 euroa osakkeelta. Optio-oikeudella merkittävän osakkeen hintaa on alennettu optio-ohjelman ehtojen mukaisesti ennen osakemerkintää päätettyjen osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeiden merkintäaika A-sarjan optio-oikeuksilla alkaa optio-ohjelman ehtojen mukaisesti 31.5.2017. Optio-oikeudet ovat tuosta ajankohdasta lukien vapaasti luovutettavissa. Merkintäaika päättyi 31.5.2019.

Optionhaltija voi merkintäaikana käyttää optio-oikeudet osakkeiden merkintään antamalla merkintä- ja maksuohjeet omalle tilinhoitajalleen.

Merkitty osake ei ole heti pörssissä myytävissä, vaan uudet osakkeet rekisteröidään ensin kaupparekisterissä ja haetaan ns. lisäeränä pörssilistalle. Merkitsijän on tämän vuoksi syytä varautua, että merkitty osake tulee pörssikaupan kohteeksi vasta usean viikon kuluttua osakemerkinnästä.

Osinkoon oikeuttavat sekä muut osakkeenomistajan oikeudet tulevat voimaan kaupparekisteröintipäivästä lähtien.

 

2015 B

Vuoden 2015 optio-ohjelman B -sarjan optio-oikeuksia on yhteensä 50.000 kappaletta, joista kukin oikeuttaa yhteen (1) Revenio Group Oyj:n osakkeeseen. 

Tämänhetkinen osakkeen merkintähinta B -sarjan optio-oikeuksilla on 9,84 euroa osakkeelta. Optio-oikeudella merkittävän osakkeen hintaa on alennettu optio-ohjelman ehtojen mukaisesti ennen osakemerkintää päätettyjen osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Osakkeiden merkintäaika B-sarjan optio-oikeuksilla alkaa optio-ohjelman ehtojen mukaisesti 31.5.2018. Optio-oikeudet ovat tuosta ajankohdasta lukien vapaasti luovutettavissa. Merkintäaika päättyi 31.5.2020.

Optionhaltija voi merkintäaikana käyttää optio-oikeudet osakkeiden merkintään antamalla merkintä- ja maksuohjeet omalle tilinhoitajalleen.

 

2015 C

Vuoden 2015 optio-ohjelman C -sarjan optio-oikeuksia on yhteensä 50.000 kappaletta, joista kukin oikeuttaa yhteen (1) Revenio Group Oyj:n osakkeeseen. 

Tämänhetkinen osakkeen merkintähinta C-sarjan optio-oikeuksilla on 12,48 euroa osakkeelta. Osakkeiden merkintäaika C-sarjan optio-oikeuksilla alkaa optio-ohjelman ehtojen mukaisesti 31.5.2019. Optio-oikeudet ovat tuosta ajankohdasta lukien vapaasti luovutettavissa. Merkintäaika päättyy 31.5.2021. Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella C on Revenion osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä 1.9.-15.10.2017 lisättynä 15 prosentilla. 

Optionhaltija voi merkintäaikana käyttää optio-oikeudet osakkeiden merkintään antamalla merkintä- ja maksuohjeet omalle tilinhoitajalleen.

Optio-oikeuksien 2015 C perusteella vuonna 2020 merkityt osakkeet pyritään käsittelemään seuraavan aikataulun mukaisesti:

Osakemerkintä viimeistään 28.2.2020    Rekisteröidään arviolta 17.3.2020     Pyritään listaamaan 18.3.2020

Osakemerkintä viimeistään 31.3.2020    Rekisteröidään arviolta 20.4.2020     Pyritään listaamaan 21.4.2020

Osakemerkintä viimeistään 31.5.2020    Rekisteröidään arviolta 19.6.2020     Pyritään listaamaan 22.6.2020

Osakemerkintä viimeistään 29.7.2020    Rekisteröidään arviolta 19.8.2020     Pyritään listaamaan 20.8.2020

Osakemerkintä viimeistään 14.10.2020  Rekisteröidään arviolta 4.11.2020     Pyritään listaamaan 5.11.2020

Osakemerkintä viimeistään 10.12.2020  Rekisteröidään arviolta 29.12.2020   Pyritään listaamaan 30.12.2020

Optio-ohjelman ehdot

Revenio Group Oyj:n optio-ohjelman 2015 ehdot